Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

สการ์เล็ท อะไลอันซ – สมาคมคนทำงานธุรกิจค้าบริการ ออสเตรเลีย SCARLET ALLIANCE OBJECTIVESสการ์เล็ท อะไลอันซ เป็นสมาคมของคนทำงานธุรกิจค้าบริการในประเทศออสเตรเลีย วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงานของเรา มุ่งที่จะให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมในด้านความเสมอภาค สังคม กฎหมาย อนามัย การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของผู้ทำงานให้บริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อผู้ทำงานให้บริการได้เป็นผู้แทนตนเองในการตัดสินใจ สร้างพันธมิตร และเป็นผู้เลือกเองว่าจะทำงานที่ไหนและอย่างไร
สมาชิกของเรามีทั้งผู้ทำงานให้บริการแต่ละราย และองค์กรผู้ให้บริการกับโครงการต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของรัฐ ทั่วออสเตรเลีย
สมาชิกภาพอันหลากหลายของเราเป็นประกันว่าเราสามารถที่จะมีสิทธิมีเสียงในประเด็นต่างๆ ที่กระทบต่อผู้ทำงานให้บริการและสมาชิกของเราทั่วออสเตรเลีย
สการ์เล็ท อะไลอันซ:
• มีบทบาทที่เข้มแข็งต่อการรณรงค์ต่อต้านเอชไอวี/เอดส์ของออสเตรเลีย และเป็นสมาชิกซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญยิ่งขององค์กรสหพันธ์เอดส์ออสเตรเลีย (AFAO)
• ทำงานให้บริการในออสเตรเลียมีอัตราเอชไอวี/เอดส์ที่ต่ำมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ทำงานให้บริการให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับสมาชิกของ สการ์เล็ท อะไลอันซ สมาคมคนทำงานธุรกิจค้าบริการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของชุมชน และกับองค์กรอื่นๆ
• ผลิตแหล่งข้อมูลความรู้ระดับชาติ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้: แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด, สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมทางเพศในออสเตรเลีย (2000) และหลักการสำหรับการออกกฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมทางเพศ (2000)
• รายงานให้รัฐบาลและผู้วางนโยบายทุกระดับทราบในกรณีเกี่ยวกับการออกกฎหมายอุตสาหกรรมทางเพศ และกฎหมายอื่นๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ทำงานให้บริการ และรายงานให้ภาคสุขภาพอนามัย ทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศทราบเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทางเพศในออสเตรเลีย นอกจากนั้น สการ์เล็ท อะไลอันซ ยังมีความแข็งขันในด้านการส่งเสริมการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในการลดการแพร่เชื้อเอชไอวีและเอสทีไอในหมู่ผู้ให้บริการและลูกค้าทั้งหลายในต่างประเทศอีกด้วย ย
• เป็นผู้นำในการเป็นปากเสียงในด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการให้แก่ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศในออสเตรเลีย
• ส่งเสริมการให้การศึกษาแก่ผู้ร่วมอาชีพ โดยว่าจ้างบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทางเพศเป็นผู้ให้การอบรมเพื่อนร่วมอาชีพ ซึ่งเป็นบริการที่ให้แก่ผู้ทำงานให้บริการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
• ส่งเสริมการพัฒนาเชิงอาชีพแก่ผู้ให้การศึกษาแก่เพื่อนร่วมอาชีพจากสมาชิกขององค์กรและโครงการ และในเวลาเดียวกันก็ปรับปรุงบริการต่างๆ ที่สมาชิกของเราเป็นผู้ให้ ให้อยู่ในมาตรฐานที่สูงยิ่งเดียวกัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมแห่งชาติของสการ์เล็ท อะไลอันซ
• จัดให้มีสิทธิมีเสียงในประเด็นระดับชาติที่มีผลกระทบต่อผู้ทำงานให้บริการผ่านทางสื่อมวลชนออสเตรเลียและนานาชาติ
• จัดเสนอการฝึกอบรมและการศึกษาแก่องค์กรต่างๆ และหน่วยงานของรัฐบาล ในประเด็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางเพศในออสเตรเลีย และการย้ายถิ่นฐานของผู้ทำงานให้บริการจากนอกประเทศมาอยู่ในออสเตรเลีย (มักจะถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการลักลอบนำสตรีเข้าประเทศเพื่อการค้าประเวณีเยี่ยงทาส)
• จัดเสนอข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับประเด็นอุตสาหกรรมทางเพศ ณ ที่ประชุมสุขภาพอนามัย กฎหมาย การวิจัย สิทธิมนุษยชน การต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรี การให้การศึกษาแก่ชุมชน การย้ายถิ่นฐาน และประเด็นรอบโลกอื่นๆ
• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางเพศในปัจจุบัน และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอพยพเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียของผู้ทำงานให้บริการจากประเทศอื่น

องค์กรและโครงการต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสการ์เล็ท อะไลอันซ มีการติดต่อกับผู้ทำงานให้บริการสูงมาก รวมทั้งผู้ที่ทำงานภายใต้สัญญาในออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนภาครัฐบาล หรือไม่ใช่รัฐบาล การประชุมระดับชาติประจำปีของเรา การประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล (เทลีคอนเฟอร์เรนซ์) อีลิสต์ เว็บไซต์ ซึ่งเป็นที่เดียวที่ผู้ทำงานให้บริการเชื้อเชิญผู้ทำงานให้บริการได้ออกความเห็น ห้องสนทนา และการอภิปรายประเด็นสมาชิก เป็นเครื่องรับประกันว่าเราได้รับทราบข่าวสารเป็นประจำจากสมาชิก จากเจ้าหน้าที่ขององค์กรและโครงการที่เป็นสมาชิก และจากผู้ทำงานให้บริการเอง

ใครที่มีสิทธิเป็นสมาชิกรายบุคคลของสการ์เล็ท อะไลอันซ?
สการ์เล็ท อะไลอันซ ยินดีต้อนรับผู้ทำงานให้บริการทั้งอดีตและปัจจุบันที่สนับสนุนและเห็นพ้องต้องกันกับมุ่งหมายของสการ์เล็ท อะไลอันซ เข้าเป็นสมาชิก (ดูด้านหลัง) อย่างไรก็ตาม เจ้าของและผู้ดำเนินอุตสาหกรรมทางเพศไม่มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิก

การเป็นสมาชิกของสการ์เล็ท อะไลอันซ ให้สิทธิอะไรแก่ฉันบ้าง?
สการ์เล็ท อะไลอันซไม่ใช่องค์กรที่ให้บริการ แต่เราเป็นสมาคมของผู้ทำงานให้บริการระดับสูงซึ่งทำงานเพื่อให้ผู้ทำงานให้บริการได้รับสิทธิต่างๆ ที่ดีขึ้น โดยการเป็นสมาชิกของ สการ์เล็ท อะไลอันซ คุณได้ช่วยให้เรามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจรจา ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ทำงานให้บริการระดับชาติทั่วออสเตรเลีย ความช่วยเหลือและประสบการณ์ของคุณในฐานะเป็นผู้ทำงานให้บริการ ทำให้เรามีความมั่นใจในความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณและชุมชนของเรา และนี่คือการให้ความรู้แก่นโยบายของสการ์เล็ท อะไลอันซ การเป็นปากเป็นเสียงแทน และการเป็นผู้แทน ในฐานะสมาชิก คุณมีสิทธิที่จะออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ประจำปี คุณจะได้รับนิตยสาร “โปรวิชั่น” ของสการ์เล็ท อะไลอันซ และรายงานประจำปี และคุณจะเข้าร่วมกับผู้ทำงานให้บริการคนอื่นๆ ในการเรียกร้องสิทธิของผู้ทำงานให้บริการ

จุดมุ่งหมายของสการ์เล็ท อะไลอันซ คือ:
• เพื่อส่งเสริมสิทธิพลเรือนและสิทธิมนุษยชนของผู้ทำงานให้บริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน และการทำงานเพื่อยุติการกีดกันทุกรูปแบบที่มีต่อพวกเขา
• เพื่อวิ่งเต้นให้มีโครงสร้างทางกฎหมายและการบริหารที่ไม่กีดกันผู้ทำงานให้บริการ
• เพื่อทักท้วงรัฐบาลใดๆ ทุกที่ ทุกเวลา หากใช้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ นโยบาย หรือการปฏิบัติของหน่วยงานบังคับกฎหมาย ซึ่งเลือกปฎิบัติและ/หรือบีบคั้นสิทธิและการปกครองตัวเองของผู้ทำงานให้บริการ
• เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ทำงานให้บริการทั้งมวลอย่างแข็งขันในอันที่จะทำงานในสถานที่ที่ตนเองเป็นผู้เลือก ไม่ว่าจะเป็นที่ท้องถนน สถานบริการ เอสคอร์ต ตลอดจนงานส่วนตัวและงานที่โอกาสเปิดให้ทำ
• เพื่อการทำงานอย่างแข็งขันเพื่อนำไปสู่การรับประกันว่าผู้ทำงานให้บริการมีสิทธิได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัยและด้านสุขภาพในระดับสูงสุด นี่จะเป็นการส่งเสริมเงื่อนไขของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและความรู้ในด้านสุขภาพอาจเปลี่ยนการทำงานให้มีความปลอดภัย ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการท้าทายกฎหมาย นโยบาย หรือขบวนการใดๆ ที่ไม่ส่งเสริมสิทธิของผู้ทำงานให้บริการ
• เพื่อการพยายามกำจัดภาพพจน์ที่ไม่วันเปลี่ยนแปลงและการตราหน้าผู้ทำงานให้บริการ ออกจากจิตใต้สำนึก และเพื่อสื่อสารความคิดที่หลากหลาย ข้อคิดเห็น และความปรารถนาของผู้ทำงานให้บริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน
• เพื่อการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มสิทธิผู้ทำงานให้บริการนานาชาติเพื่อสร้างเครือข่าย โปรแกรม และจุดประสงค์ ในส่วนภูมิภาคและระหว่างประเทศ
• เพื่อสนับสนุนผู้ทำงานให้บริการและองค์กรผู้ให้บริการให้มีความเข็งขันด้านการเมืองมากยิ่งขึ้น
• เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของผู้ทำงานให้บริการในการเข้าร่วมการก้าวไปข้างหน้าของสิทธิของพวกเขา และการสร้างเครือข่ายและองค์กร
• เพื่อการรวบรวมและแจกจ่ายข่าวสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางเพศให้แก่สมาชิก

จุดมุ่งหมายเหล่านี้ถูกจัดตั้งไว้เพื่อสิทธิต่างๆ ของผู้ทำงานให้บริการได้มีความก้าวหน้าต่อไป
โปรดติดต่อสการ์เล็ท อะไลอันซ
โทรศัพท์: 02 9690 0551
โทรสาร: 02 9690 1013
อีเมล: info@scarletalliance.org.au
ตู้ไปรษณีย์: PO Box 2167 Strawberry Hills, NSW, 2012
หรือที่เว็บไซต์ของเรา:www.scarletalliance.org.au