Scarlet Alliance

  You are not logged in Log in
Welcome 中文 ไทย 한걸

คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุมและวิธีการดำเนินงานของโครงการผู้อพยพ STEERING COMMITTEE MEMBER & MIGRATION PROJECT

คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุมและวิธีการดำเนินงานของโครงการผู้อพยพ

ช่วยให้เราเข้าใจถึงประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนทำงานบริการทางเพศที่อพยพมาทำงานที่นี่

มีหน้าที่ตัดสินใจทิศทางของงานวิจัยนี้

ประชุมกันเพื่อรวบรวมข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินผลโครงการของสการ์เล็ท อะไลอันซ

ผลิตข้อมูล ความรู้ด้านสิทธิของคนทำงานบริการในออสเตรเลีย และ ระบุสิ่งที่อาจเป็นปัญหาในการทำงานของคนทำงานบริการ

ประกอบด้วยคนทำงานบริการเชื้อชาติไทย เกาหลี และจีน รวมทั้งองค์กรของคนทำงานบริการทางเพศในต่างประเทศคือ Zi Teng (ฮ่องกง) และ เอ็มพาวเวอร์ (ประเทศไทย)

คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุมและวิธีการได้รับค่าตอบแทน หากคุณสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ได้รับค่าตอบแทนของคณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุมและวิธีการ กรุณาติดต่อคุณจูลส์ หรือ คุณมน ที่ สการ์เล็ท อะไลอันซ หมายเลขโทรศัพท์ (02) 9690 0551 การสำรวจความคิดเห็น

ส่วนหนึ่งของโครงการผู้อพยพคือ การสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานบริการในออสเตรเลีย การสำรวจทำโดยกลุ่มเพื่อนสอนเพื่อนที่ออกไปเยี่ยมเยียนคุณที่ สถานที่ทำงาน คลินิกตรวจสุขภาพ และองค์กรคนทำงานบริการทางเพศ การเข้าร่วมการสำรวจเป็นไปตามความสมัครใจ และคำตอบของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยโดยสิ้นเชิง และจะได้รับการรักษาเป็นความลับ ข้อมูลที่ได้รับจะไม่สามารถบ่งบอกแหล่งที่มา และรายงานขั้นสุดท้ายจะเป็นการสรุปสิ่งที่ค้นพบหลักๆ จากการสำรวจนี้ ข้อมูลจะได้รับการตีพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่องค์กรต่างๆ เจ้าหน้าที่ในชุมชน และคนทำงานบริการ ข้อมูลที่ได้จะให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับการบริการสำหรับคนทำงานบริการที่อพยพมาออสเตรเลีย สภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานสำหรับคนทำงานบริการในออสเตรเลีย และ สิทธิด้านความยุติธรรมสำหรับคนทำงานบริการที่อพยพมาออสเตรเลีย คุณจะสามารถหาข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์จากเว็บไซต์ของสการ์เล็ท อะไลอันซ ได้ด้วย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเรามีของขวัญเล็กน้อยตอบแทนเมื่อเราได้รับแบบสำรวจคืนจากคุณ

การเก็บรักษาความลับ

เราทราบดีว่าคนทำงานบริการในออสเตรเลียมีความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับเกี่ยวกับสถานภาพด้านการเป็นผู้อพยพ การทำงานบริการทางเพศ และ การแสดงตัว เราขอให้คุณวางใจได้ว่ารายละเอียดของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยโดยสิ้นเชิง และผู้รวบรวมแบบสำรวจจะไม่บันทึกรายละเอียดใดๆที่สามารถบ่งบอกแหล่งที่มา ผู้รวบรวมแบบสำรวจจะระมัดระวังเก็บรักษาข้อมูลทุกอย่าง เป็นความลับ การสำรวจจะทำในที่ที่เป็นส่วนตัว และคุณใส่แบบสำรวจที่กรอกเสร็จแล้วในซองที่ปิดมิดชิด ซึ่งจะถูกนำไปรวมกับแบบสำรวจอื่นที่รวบรวมได้ ซองจะถูกเปิดออกหลังการสำรวจเสร็จสิ้นลงแล้วเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สถานที่เก็บแบบสำรวจจะไม่เป็นที่เปิดเผย ข้อมูลที่รวบรวมและรายงานการสำรวจจะไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นตัวคุณโดยสิ้นเชิง

งานวิจัย

  • งานวิจัยสามารถวัดผลได้ว่ากฎหมายและนโยบายที่นำมาใช้นั้นสนับสนุนหรือต่อต้านคนทำงานบริการ
  • งานวิจัยสร้างฐานความรู้หรือข้อพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือเพื่อให้พวกเรานำความรู้ไปใช้ได้ และความรู้นี้อาจช่วยเสริมสร้างสิทธิของคนทำงานบริการ
  • ผู้วิจัยได้รับค่าจ้างในการทำงานวิจัย
  • ความร่วมมือของคุณมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของงานวิจัย คุณจะได้รับค่าตอบแทน (เป็นเงิน หรือของขวัญ) หากคุณเข้าร่วมในงานวิจัยนี้

-ผู้วิจัยควรบอกเหตุผลของการทำงานวิจัย หากคุณไม่เห็นด้วยกับเหตุผลเหล่านี้คุณไม่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือ หรือหยุดให้ความร่วมมือเมื่อไรก็ได้ในระหว่างที่เข้าร่วมการทำวิจัย

  • งานวิจัยทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบด้านหลักจริยธรรมนั่นคือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นคณะกรรมการได้ตัดสินแล้วว่างานวิจัยตรงตามมาตรฐาน และจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ใด
  • ”ข้อมูล” หมายถึงความรู้ที่ได้มาจากงานวิจัย
  • “วิธีการวิจัย” เป็นขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูล
  • “การไม่สามารถบ่งบอก” หมายความว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นคุณใคร ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมารวบรวมและไม่สามารถสืบสาวไปถึงผู้ร่วมงานวิจัยได้
  • หากคุณรู้สึกไม่สบายใจ และอยากพูดคุยกับใครสักคน คนทำงานบริการผู้เป็นเพื่อนสอนเพื่อนสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ และแนะนำการบริการช่วยเหลืออื่นๆได้หากคุณต้องการ เรารวบรวมรายชื่อของหน่วยงานบริการต่างๆดังนี้

รายชื่อผู้ติดต่อ

http://www.scarletalliance.org.au/links/ New South Wales SWOP NSW (changing address soon) www.swop.org.au

Sex workers Union (SWU) www.sexworkersunion.org

Touching Base (Sex workers who see clients with a disability) www.touchingbase.org

Anti-Slavery project, (Legal Advice) PO Box 123, Broadway NSW 2007 (02) 9514 9662 www.antislavery.org.au

South Australia Sex Industry Network (SIN) 64 Fullarton Rd, Norwood SA 5067 (08) 8334 1666 info@sin.org.au www.sin.org.au

Victoria Vixen vixencollective@yahoogroups.com.au www.vixencollective.com/cms/

Resourcing health & Education in the sex industry (Rhed) 10 Inkerman st, St. Kilda VIC 3182 (03) 9534 8166 sexworker@sexworker.org.au www.sexworker.org.au

Thailand Empower 322 Chiangmailand, Changkran Rd Chiangmai +(053) 282504 www.empowerfoundation.org empowerphuket@yahoo.com

Hong Kong Zi Teng PO Box 7454 Zi Teng Hong Kong www.ziteng.org.hk ziteng@hkstar.com +(852) 2332 7182